ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

Το εκπαιδευτικό μας σύστημα στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:
1.      στην τέλεια οργάνωση,

2.      στη σωστή διοίκηση και

3.      στην ανοιχτή επικοινωνία.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Απουσίες – Καθυστερημένη προσέλευση – Αποχώρηση από το μάθημα

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι γονείς των μαθητών/τριών πρέπει να ενημερώνουν τηλεφωνικά τη Γραμματεία.

Οι μαθητές/τριες οφείλουν να βρίσκονται στο χώρο του σχολείου μας πέντε λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος, όπως επίσης θα πρέπει να παραμένουν εντός του χώρου του σχολείου και μετά το μάθημα έως την οριστική αναχώρησή τους από αυτό.

 

Τεστ Προόδου – Γενικά Τεστ

Όλοι οι μαθητές/τριες διαγωνίζονται σε όλα τα Τεστ Προόδου και Γενικά Τεστ στις συγκεκριμένες ημέρες και ώρες με βάσει το πρόγραμμα της τάξης.

Αλλαγή ή μικρή αναβολή δίνεται σε μαθητές/τριες που κατά την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα ήταν άρρωστοι ή υπήρξε σοβαρός λόγος απουσίας. Στην περίπτωση αυτή η ημέρα και ώρα του Τεστ καθορίζονται από τη Διεύθυνση σε συνεννόηση με το μαθητή/τρια.

 

Ενημέρωση Γονέων

Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται για την επίδοση των παιδιών:

  1. καθημερινά, με ενημέρωση από την Διεύθυνση,
  2. σε καθορισμένη ώρα από τους καθηγητές τους (μετά από συνεννόηση με τη Διεύθυνση),
  3. από τους Ελέγχους των Τριμήνων (Δεκεμβρίου, Μαρτίου, Μαΐου).

 

Οικονομικά Θέματα

Προεγγραφές πραγματοποιούνται κάθε χρόνο το μήνα Μάιο, για την κατοχύρωση μιας θέσης στο σχολείο μας, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου. Η εγγραφή του μαθητή/τριας στο σχολείο μας επισημοποιείται με την συμπλήρωση του σχετικού εντύπου αίτησης και την πληρωμή της σχετικής προκαταβολής.

Τα δίδακτρα πληρώνονται σύμφωνα με τον ετήσιο διακανονισμό. Σε μη καταβολή των διδάκτρων η Σχολή μας διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της παροχής εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση διακοπής φοίτησης, οι γονείς οφείλουν να ενημερώσουν τη Διεύθυνση, τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα. Εάν η Διεύθυνση δεν ενημερωθεί μία εβδομάδα νωρίτερα τότε τα δίδακτρα θα καταβληθούν ανάλογα με την ημερομηνία ειδοποίησης της διακοπής.

 

Κοινωνική Δικτύωση