ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΛΩΣΣΩΝ

Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει σχεδιάσει και έχει παρουσιάσει στα κράτη-μέλη το ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΛΩΣΣΩΝ, στο οποίο ορίζονται τα επίπεδα γνώσης αλλά και η νέα φιλοσοφία για την εκμάθηση των ξένων γλωσσών. Σύμφωνα με το Συμβούλιο υπάρχουν έξι επίπεδα γλωσσικής επάρκειας. Το ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ "ΠΑΠΠΑ" λειτουργεί σύμφωνα με το πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης και ακολουθεί τα επίπεδα που ορίζονται από αυτό σε όλες τις γλώσσες.


Α1 > Επίπεδο στοιχειώδους γνώσης,
Α2 > Επίπεδο βασικής γνώσης
Β1 > Επίπεδο μέτριας γνώσης (pre-lower)
Β2 > Επίπεδο καλής γνώσης (lower)
C1 > Επίπεδο πολύς καλής γνώσης (advanced)
C2 > Επίπεδο άριστης γνώσης (proficiency)

 

 

Κοινωνική Δικτύωση